مشخصات فردی
نام:حسين سليمانی آملی
تاریخ تولد:5 فروردین 1342
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ايران - آمل
درباره من:مراجعه شود به:http://www.falsafeyegharb.blogfa.com


اينجانب حسين سليـــمانی (آملی) در پنجــــم فروردين سال 1342 در روستـای تازه آباد هرازپی شهرستــان آمـــل، در يك خانواده مذهبـــــی از پدری كشاورز و مادری خانه دار، و هردو فاقـد سواد متولد شدم. تحصيـــلات ابتدايی را تا پايه سوم در حسينيه اين روستـــا تحت تعليـــم سپاهيـــان دانش و تا پايه پنجم در دبستــان كســـــرای روستای رودبار در فاصله پنــــج كيلومتـــری زادگاهم، بدون هيچگونه وسيـــله نقليـــــه ای به پايان رساندم. آنگاه در سـال 1355 برای ادامه تحصيــــلاتم در دو مقطع راهنمايی و سپس متوسطه به شهرستان آمل نقل مكان نمــودم و در اتاق های كوچك استيجاری و در شرايطـی بسيار سخت بسر بردم. در اينجا بايد از زحمات پدر دلســوز و مادر مهربان و مرحومه ام يادی بكنم كه بيشتر اوقات به نوبت برای تهيــه خوراك و پوشاك و ساير مايحتاجم، با من در همان اتاق های كوچك و ناهنـــجار زندگی می كردند. به هرحال، در ســـال 1362موفق به اخذ مـــدرك ديپلـــم در رشته فرهنگ و ادب از دبيرستان شهيــــــد رجايی آمل شدم. خوشبختانه در همان ســـال دانشـگاه های ايران بعد از چنـــد سال تعطيلی انقـلاب فرهنگی گشــــوده شدند و من بلافاصـــــله در آزمون سراســـری دانشگاه ها شركت نمودم و توانستم با رتبــه ای بسيـار مطلـوب در نخستين و بهترين رشتــــــه مورد علاقه ام يعنی رشته فلسـفه دانشگاه تهــران پذيرفته شوم. اين، لذت بخش ترين حادثـــه در زندگی ام بود. در تابستان 1366 بعد از گذرانـــــدن هفت ترم و 163 واحــــد، موفق به اخـــــذ مــدرك كارشنــــاســــی فلســــــفه شـدم. در پاييز 1366 به خدمت ســـربازی اعزام گرديدم. در اسفنــــد 1368 بعد از اتمام دوره ســــربازی، ازدواج نمودم كه حاصــل آن دو پســــر و يك دختر است. در پاييز 1369 به استــــخدام اداره آمـــوزش و پــرورش شهرستــــان آمل در آمدم. ولی هرگز شور و شـــوقـــم برای تكميل تحصيـــلاتم فروكش نكرده بود. از اين رو در سال 1370در آزمون سراسری كارشناسی ارشد فلسفه شركت نمودم و نفر دوم از 10 نفر پذيرفتــه شـــدگان نهايی دانشگاه علامه طبــاطبـــــايی شدم. در ســـال 1374 از پايـــان نامه خود كه ترجمـــه كتــــاب ويليــام.اچ.بـرنـر با عنوان «عنـاصـــر فلسـفه جـديـد» بود، به راهنمـــايی دكتر ميرعبدالحسين نقيب زاده و با مشـورت دكتر غلامرضا اعـوانـی و دكتر اصغـــر دادبــه دفاع نمودم. چاپ اول اين كتـــــــاب در اسفنــــــــد 1379 و چــاپ دوم آن در تـــابستــــان 1388بوسيله «انتشـــارات حكمـت» منتشر شـــــده است. در بهار 1378 در آزمون دكتـــــری فلســفه واحد علوم و تحقيقات تهران شركت نمودم و جزو سه نفر قبول شــــــدگان نهايی معرفی شـدم. البته بخاطر تأمين هزينه سنگين دوره دكتری، از آموزش و پرورش [برغم۱۰ ســــال سابقه خدمت] استعفا نمودم و بورسيـه دانشگاه آزاد واحد بابل گرديدم كه هم اكنون عضو هيأت علمی تمام وقت و استاديار فلسفه همين واحد هستم. بالأخره، در سال 1382 از رساله دكتری خويش با عنـــوان «اعتـقاد از ديــــدگاه ديــويـــد هيــــوم» به راهنمايی دكتر رضــا داوری اردكانی و با مشــورت دكتر غلامـرضــــا اعـوانـی و دكتر اصغـر دادبـه دفاع نمودم. اين رساله در پاييز 1387 با عنوان «اعتـقاد شنـاسـی هيــــوم» بوسيله انتشـــارات زوّار چــاپ و منتشر گرديد. به هرحال در اینجا باید اعتراف نمایم که ادامه تحصیــــلاتم در دو مقــطع کارشناسـی ارشــد و دکتـری به قیمت همه سختـی ها و گرسنـــگی هایی امکانپـــذیر گردیده است که همسر و فرزنـــدانم در طول این سال ها متحمل شــــده انـــد.
مشخصات تماس
ایمیل:www.soleimaniamoli@yahoo.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:دکتری
رشته تحصیلی:فلسفه
محل تحصیل:واحد علوم و تحقيقات تهران
حرفه
شغل:استاديار فلسفه
محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بابل
علایق
سیاسی/اجتماعی:طرفدار حفظ حرمت انسانی
کتابهای مورد علاقه:فلسفه
فیلمها و سریالها:مستند
موسیقی مورد علاقه:سنتی
ورزشهای مورد علاقه:والیبال